President-Snyder

headshot of CWRU President Barbara R. Snyder