Dissertation Day

Photo from left to right: George Hoeferlin, Razaq Durodoye, and Tshiya Subayi