E78B4191-1C1C-4918-A835-9AA73094070A

Photo of CWRU employee Rainie Jiang